fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Střední škola > Stavební práce

Stavební práce

Kód oboru 36-67-E/02

Učební obor stavební práce připravuje žáka na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání stavební dělník - na výkon pomocných stavebních prací. Denní studium je určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku a jsou zdravotně způsobilí. 

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Tento ŠVP je určen zejména pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, viz § 16.

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent ŠVP oboru Stavební práce disponuje požadovanými znalostmi a dovednostmi oboru, jeho uplatnění v pracovním procesu je především na stavbách popřípadě samostatných námezdních pracích. Absolvent provádí základní práce na stavbách a obsluhuje jednoduché stroje. Jeho prací jsou zemní práce, převážení a nošení stavebních materiálů, míchání směsí a materiálů. Jednoduché zdící a omítkářské práce, betonářské práce. Připravuje také staré stavby na rekonstrukci (otloukává omítky, rozebírá stavební konstrukce, demoluje části stavby). Je schopen provádět pomocné práce při ukládání svislých a vodorovných montovaných konstrukcí a jednoduchých tepelných izolací. Obor Stavební práce vyžaduje dobrou fyzickou kondici a manuální zručnost. 

Způsob ukončení vzdělání

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a specializačními kurzy. 

Prezentace oboru

Prezentace oboru ke stažení