fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Střední škola

Střední škola

Přijímací řízení na střední školu Dřevohostice ve školním roce 2021/2022 pro školní rok 2022/2023

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Přijati:

 

23-51-E/01     strojírenské práce

04 

05

07

06

09

12 

13

18

21

   

36-67-E/02     stavební práce

01

03

08

10

11

17

     14     

15

16

19

 

 

Nepřijati:

 36-67-E/02     stavební práce

 02 

 

23-51-E/01     strojírenské práce

 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled nabízených oborů vzdělání – pro 1. ročníky ve školním roce 2022/2023

 

 Kód oboru vzdělání

Obor vzdělání

Název školního vzdělávacího programu

Délka studia

(roky)

Forma ukončení

Počet přijímaných žáků pro

1. ročník

šk. roku 2022/2023

36-67-E/02

Stavební práce

Stavební práce

2

závěrečná zkouška – výuční list

8

23-51-E/01

Strojírenské práce

Zámečnické práce a údržba

3

závěrečná zkouška – výuční list

8

 

 

Požadavky týkající se přihlášky ke studiu na naší střední škole:

Řádně vyplněná přihláška včetně údajů o prospěchu a chování (potvrdí základní škola, kterou žák navštěvuje); uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze ZŠ, předloží kopie vysvědčení, které získali na všech absolvovaných školách (ZŠ, případně i SŠ)

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání (tj. potvrzení lékaře na přihlášce).

 

Kritéria přijímacího řízení:

V případě většího počtu přihlášek než je přijímaný počet uchazečů se upřednostňují uchazeči s nejlepším dosaženým průměrem ze všech předmětů prvního pololetí posledního ročníku základní školy a dále z posledního ročníku povinné školní docházky (chování se nehodnotí, není-li žák hodnocen nebo klasifikován, připočítává se do průměru jako dostatečný, bude-li z předmětu uvolněn, započítá se jako chvalitebný). V případě, že uchazeč  nedoloží do začátku konání přijímací zkoušky vysvědčení za první pololetí posledního ročníku základní školy, je mu stanoven průměr nedostatečně. Při rovnosti průměrů se přihlíží k hodnocení chování.

 

Termíny:

 Do 1. března 2022 podává uchazeč /zákonný zástupce/ přihlášky přímo řediteli Střední školy Dřevohostice, Novosady 248.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod registračním číslem na veřejně přístupném místě školy a na internetu (https://www.vumdrevohostice.cz/stredni-skola) v termínu od 22. do 30. dubna 2022, v tomto termínu zároveň odešle  rozhodnutí o nepřijetí. Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Každý uchazeč má k dispozici pouze jeden zápisový lístek. Potvrzuje úmysl vzdělávat se v dané střední škole.

Musí být odevzdán do deseti pracovních dnů ode dne oznámen rozhodnutí (na úřední desce a na webu školy). V případě zaslání poštou je rozhodující datum poštovního razítka.

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou (výjimka je v případě přijetí na odvolání).

vydání náhradního zápisového lístku na základě písemné žádosti (přiloženo i čestné prohlášení o tom, že původní ZL nebyl a nebude uplatněn) bez zbytečného odkladu lze požádat KÚ. Zápisový lístek bude označen jako „NÁHRADNÍ“.

 

 

 

Přijetí do střední školy neznamená automaticky zajištění volné kapacity ve Výchovném ústavu, naopak v případě nenaplnění kapacity ústavu budou žáci přijímáni i v dalším kole přijímacího řízení - do 31.8.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihláška ke studiu