Drobečková navigace

Úvod > Střední škola

Střední škola

Přijímací řízení na střední školu Dřevohostice ve školním roce 2022/2023 pro školní rok 2023/2024

Přijímací zkoušky na střední školu23-24  

 

 

Přehled nabízených oborů vzdělání – pro 1. ročníky ve šk. r. 2023/2024

 

 Kód oboru vzdělání

Obor vzdělání

Název školního vzdělávacího programu

Délka studia

(roky)

Forma ukončení

Počet přijímaných žáků pro 1. ročník šk. roku 2023/2024

36-67-E/02

Stavební práce

Stavební práce

2

závěrečná zkouška – výuční list

8

23-51-E/01

Strojírenské práce

Zámečnické práce a údržba

3

závěrečná zkouška – výuční list

8

 

 

Požadavky týkající se přihlášky ke studiu na naší střední škole:

 

 • Řádně vyplněná přihláška včetně údajů o prospěchu a chování (potvrdí základní škola, kterou žák navštěvuje); uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze ZŠ, předloží kopie vysvědčení, které získali na všech absolvovaných školách (ZŠ, případně i SŠ)
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání (tj. potvrzení lékaře na přihlášce).

 

Kritéria přijímacího řízení

Přijímací zkoušky se u učebních oborů na Střední škole Dřevohostice nekonají.

 

 • Řádně vyplněná přihláška, včetně lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti.
 • Hodnocení na vysvědčení z předposledního ročníku základní školy.

 

 

Termíny:

 

 • Do 1. března 2023 podává uchazeč /zákonný zástupce/ přihlášky přímo řediteli Střední školy Dřevohostice, Novosady 248.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod registračním číslem na veřejně přístupném místě školy a na internetu (https://www.vumdrevohostice.cz/stredni-skola) v termínu od 22. do 30. dubna 2023, v tomto termínu bude také zasláno Rozhodnutí o nepřijetí. Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů od jeho doručení.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Každý uchazeč má k dispozici pouze jeden zápisový lístek. Potvrzuje úmysl vzdělávat se v dané střední škole.
 • Musí být odevzdán do deseti pracovních dnů ode dne oznámen rozhodnutí (na úřední desce a na webu školy). V případě zaslání poštou je rozhodující datum poštovního razítka.
 • Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou (výjimka je v případě přijetí na odvolání).
 • vydání náhradního zápisového lístku na základě písemné žádosti (přiloženo i čestné prohlášení o tom, že původní ZL nebyl a nebude uplatněn) bez zbytečného odkladu lze požádat KÚ. Zápisový lístek bude označen jako „NÁHRADNÍ“.

 

 

Tiskopisy přihlášek:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

 

 

 

Přihláška ke studiu